Son Güncelleme:
08/03/2021 - 10:56

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kalite Komisyonu 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği'nin 7. ve 8. maddelerine ve Yönetmelikte yer alan tanımlara uygun olarak kurulmuştur.

Kalite Komisyonu'nun görevleri;

(a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kalite geliştirme sistemini kurmak, performans göstergelerini tespit etmek, bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve Senato'nun onayına sunmak,

(b) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal iç değerlendirme raporunu yıllık performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda hazırlamak ve Senato'ya sunmak, onaylanan yıllık iç değerlendirme raporlarını internet sayfasında paylaşmak,

(c) Dış değerlendirme sürecine ilişkin gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara gerekli desteği vermek.